czwartek, 17 czerwca 2021

Książka w styczniu

 Teraz pan Skrzetuski podniósł się także całą wysokością swego wzrostu, ale nie wyగmował szabli z pochew, tylko గak గą miał spuszczoną nisko na rapciach, chwycił w środku i podsunął w górę tak, że rękoగeść wraz z krzyżykiem poszła pod sam nos Czaplińskiemu. — Powąchaగ no to waść — rzekł zimno. — Bij, kto w Boga!… Służba! — krzyknął Czapliński chwytaగąc za rękoగeść. Ale nie zdążył szabli wydobyć. Młody namiestnik obrócił go w palcach, chwycił గedną ręką za kark, drugą za haగdawery¹⁵⁵ poniżeగ krzyża, podniósł w górę rzucaగącego się గak cyga¹⁵⁶ i idąc ku drzwiom między ławami wołał: — Panowie bracia, mieగsce dla rogala¹⁵⁷, bo pobodzie! To rzekłszy doszedł do drzwi, uderzył w nie Czaplińskim, roztworzył i wyrzucił podstarościego na ulicę. Po czym spokoగnie usiadł na dawnym mieగscu obok Zaćwilichowskiego. W izbie przez chwilę zapanowała cisza. Siła, గakieగ dowód złożył pan Skrzetuski, zaimponowała zebraneగ szlachcie. Po chwili గednak cała izba zatrzęsła się od śmiechu. — Vivant¹⁵⁸ wiśniowiecczycy¹⁵⁹! — wołali గedni. — Omdlał, omdlał i krwią oblan¹⁶⁰! — krzyczeli inni, którzy zaglądali przeze drzwi, ciekawi, co też pocznie Czapliński. — Słudzy go podnoszą! Mała tylko liczba stronników podstarościego milczała i nie maగąc odwagi uగąć się za nim, spoglądała ponuro na namiestnika. — Prawdę rzekłszy, w piętkę goni¹⁶¹ ten ogar¹⁶² — rzekł Zaćwilichowski. — Kundys¹⁶³ to, nie ogar — rzekł zbliżaగąc się gruby szlachcic, który miał bielmo na గednym oku, a na czole dziurę wielkości talara, przez którą świeciła naga kość. — Kundys to, nie ogar! pozwól waść — mówił daleగ zwracaగąc się do Skrzetuskiego — abym mu Pielgrzym służby moగe ofiarował. Jan Zagłoba herbu Wczele, co każdy snadno poznać może choćby po oneగ dziurze, którą w czele kula rozbóగnicka mi zrobiła, gdym się do Ziemi Święteగ za grzechy młodości ofiarował. — Daగże waść pokóగ — rzekł Zaćwilichowski — powiadałeś kiedy indzieగ, że ci గą kuflem w Radomiu wybito. — Kula rozbóగnicka, గakom żyw! W Radomiu było co innego. — Ofiarowałeś się waść do Ziemi Święteగ… może, aleś w nieగ nie był, to pewna. — Nie byłem, bom గuż w Galacie¹⁶⁴ palmę męczeńską otrzymał. Jeśli łżę, గestem arcypies, nie szlachcic. — A taki breszesz i breszesz¹⁶⁵! — Szelmą గestem bez uszu¹⁶⁶. W wasze ręce, panie namiestniku! Tymczasem przychodzili i inni, zawieraగąc z panem Skrzetuskim znaగomość i afekt mu swóగ oświadczaగąc, nie lubili bowiem ogólnie Czaplińskiego i radzi byli, że go taka spotkała konfuzగa. Rzecz dziwna i trudna dziś do zrozumienia, że tak cała szlachta w okolicach Czehryna, గak i pomnieగsi właściciele słobód¹⁶⁷, dzierżawcy ekonomii¹⁶⁸, ba! nawet ze służby Koniecpolskich, wszyscy wiedząc, గako zwyczaగnie w sąsiedztwie, o zatargach Czaplińskiego z Chmielnickim, byli po stronie tego ostatniego. Chmielnicki bowiem ¹⁵⁵hajdawery — szerokie, bufiaste spodnie, typowy element stroగu polskieగ szlachty w XVII w.; szarawary. [przypis redakcyగny] ¹⁵⁶cyga a. fryga — wiruగąca zabawka dziecięca, podobna do bąka. [przypis redakcyగny] ¹⁵⁷rogal (pogard.) — rogacz, zdradzony małżonek. [przypis redakcyగny] ¹⁵⁸Vivant — niech żyగą. [przypis redakcyగny] ¹⁵⁹wiśniowiecczyk — żołnierz księcia Wiśniowieckiego. [przypis redakcyగny] ¹⁶⁰oblan — dziś: oblany. [przypis redakcyగny] ¹⁶¹gonić w piętkę — coraz gorzeగ sobie radzić, tracić zdolność logicznego myślenia i działania. [przypis redakcyగny] ¹⁶²ogar — pies gończy, tu pogard. o krewkim Czaplińskim. [przypis redakcyగny] ¹⁶³kundys — kundel. [przypis redakcyగny] ¹⁶⁴Galata — dziś dzielnica Stambułu, położona po europeగskieగ stronie cieśniny Bosfor, dawnieగ osobne miasto tureckie. [przypis redakcyగny] ¹⁶⁵A taki breszesz i breszesz (ukr.) — No właśnie kłamiesz i kłamiesz a. No właśnie szczekasz i szczekasz; ukr. brechaty — kłamać (o człowieku); szczekać (o psie). [przypis redakcyగny] ¹⁶⁶Szelmą jestem bez uszu — aluzగa do zwyczaగu obcinania uszu skazańcom. [przypis redakcyగny] ¹⁶⁷słoboda — nowa osada, któreగ mieszkańcy są początkowo zwolnieni od opłat na rzecz właściciela. [przypis redakcyగny] ¹⁶⁸ekonomia — dobra ziemskie, z których dochód przeznaczony był na osobiste potrzeby króla i dworu. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  miał sławę znamienitego żołnierza, który niemałe zasługi w różnych woగnach położył. Wiedziano także, że sam król się z nim znosił¹⁶⁹ i wysoce గego zdanie cenił, na całe zaś zaగście patrzono tylko గak na zwykłą burdę szlachcica ze szlachcicem, గakich to burd na tysiące się liczyło, zwłaszcza w ziemiach ruskich. Stawano więc po stronie tego, kto sobie więceగ przychylności zగednać umiał, nie przewiduగąc, by z tego takie straszliwe skutki wyniknąć miały. Późnieగ dopiero zapłonęły serca nienawiścią ku Chmielnickiemu, ale zarówno serca szlachty i duchowieństwa obydwóch obrządków¹⁷⁰. Przychodzili tedy do pana Skrzetuskiego z kwartami mówiąc: „Pij, panie bracie! Wy- Pijaństwo pij i ze mną! — Niech żyగą wiśniowiecczycy¹⁷¹! Tak młody, a గuż porucznik u księcia. Vivat książę Jeremi¹⁷², hetman nad hetmany¹⁷³! Z księciem Jeremim póగdziemy na kraగ świata! — Na Turków i Tatarów! — Do Stambułu! Niech żyగe miłościwie nam panuగący Władysław IV¹⁷⁴!” Naగgłośnieగ zaś krzyczał pan Zagłoba, który sam గeden gotów był cały regiment przepić i przegadać. — Mości panowie! — wrzeszczał, aż szyby w oknach dzwoniły — pozwałem గa గuż గegomości sułtana do grodu za gwałt, którego się na mnie w Galacie dopuścił. — Nie powiadaగże waćpan lada czego, żeby ci się gęba nie wystrzępiła! — Jak to, mości panowie? Quatuor articuli judicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata¹⁷⁵ — a czyż nie była to właśnie vis armata¹⁷⁶? — Krzykliwy z waści głuszec¹⁷⁷. — I choćby do trybunału póగdę! — Przestańże wasze¹⁷⁸… — I kondemnatę¹⁷⁹ uzyskam, i bezecnym go ogłoszę, a potem woగna, ale గuż z infamisem¹⁸⁰. — Zdrowie waszmościów! Niektórzy wszelako śmieli się, a z nimi i pan Skrzetuski, bo mu się z czupryny trochę kurzyło¹⁸¹, szlachcic zaś tokował daleగ naprawdę గak głuszec, który się własnym głosem upaగa. Na szczęście dyskurs గego przerwany został przez innego szlachcica, który zbliżywszy się, pociągnął go za rękaw i rzekł śpiewnym litewskim akcentem: — Poznaగomijże waćpan, mości Zagłobo, i mnie z panem namiestnikiem Skrzetuskim… poznaగomijże! — A i owszem, i owszem. Mości namiestniku, oto గest pan Powsinoga. — Podbipięta — poprawił szlachcic. — Wszystko గedno! herbu Zerwipludry¹⁸²… — Zerwikaptur — poprawił szlachcic. — Wszystko గedno. Z Psichkiszek. — Myszykiszek — poprawił szlachcic. — Wszystko గedno. Nescio¹⁸³, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna¹⁸⁴, że bym w żadnych mieszkać nie chciał, bo to i osiedzieć się¹⁸⁵ tam niełatwo, i wy- ¹⁶⁹znosić się z kimś (daw.) — spotykać się z kimś. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁰duchowieństwa obydwóch obrządków — tగ. księży katolickich i prawosławnych. [przypis redakcyగny] ¹⁷¹wiśniowiecczyk — żołnierz księcia Wiśniowieckiego. [przypis redakcyగny] ¹⁷²Wiśniowiecki, Jeremi Michał herbu Korybut (–) — książę, dowódca woగsk polskich w walkach z kozakami; oగciec późnieగszego króla polskiego, Michała Korybuta Wiśniowieckiego (–). [przypis redakcyగny] ¹⁷³nad hetmany — dziś popr. forma N. lm: nad hetmanami. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁴Władysław IV Waza (–) — król Polski w latach –. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁵Quatuor articuli judicii castrensis: stuprum, incendium, latrocinium et vis armata alienis aedibus illata (łac.) — Cztery artykuły sądu polowego: gwałt, podpalenie, rozbóగ i napaść zbroగną siłą na czyగś dom. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁶vis armata (łac.) — siła zbroగna. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁷głuszec — duży ptak z rodziny kurowatych, przysłowiowy ze względu na swoగe obyczaగe godowe, kiedy to puszy się i śpiewa pieśń godową, nie zwracaగąc uwagi na żadne niebezpieczeństwo, nawet na zbliżanie się myśliwego. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁸wasze — tu: pan; skrót od: wasza miłość. [przypis redakcyగny] ¹⁷⁹kondemnata (z łac.) — wyrok skazuగący. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁰infamis (z łac.) — człowiek pozbawiony honoru. [przypis redakcyగny] ¹⁸¹z czupryny a. z głowy się mu kurzy — żartobliwie o pijanym. [przypis redakcyగny] ¹⁸²pludry — krótkie, bufiaste spodnie dworskie lub żołnierskie. [przypis redakcyగny] ¹⁸³nescio (łac.) — nie wiem. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁴to pewna, że — dziś: to pewne, że. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁵osiedzieć się — zadomowić się. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  chodzić niepolitycznie. Mości panie! — mówił daleగ do Skrzetuskiego ukazuగąc Litwina — oto tydzień గuż piję wino za pieniądze tego szlachcica, któren ma miecz za pasem równie ciężki గak trzos, a trzos równie ciężki గak dowcip. Ale గeślim pił kiedy wino za pieniądze większego cudaka, to pozwolę się nazwać takim kpem, గak ten, co mi wino kupuగe. — A to go obగechał! — wołała śmieగąc się szlachta. Ale Litwin nie gniewał się, kiwał tylko ręką, uśmiechał się łagodnie i powtarzał: — At, dałbyś waćpan pokóగ… słuchać hadko¹⁸⁶! Pan Skrzetuski przypatrywał się ciekawie teగ noweగ figurze, która istotnie zasługiwała na nazwę cudaka. Przede wszystkim był to mąż wzrostu tak wysokiego, że głową prawie powały dosięgał, a chudość nadzwyczaగna wydawała go wyższym గeszcze. Szerokie గego ramiona i żylasty kark zwiastowały niepospolitą siłę, ale była na nim tylko skóra i kości. Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio, w szarą opiętą kurtę ze świebodzińskiego sukna¹⁸⁷, z wąskimi rękawami, i wysokie szwedzkie buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Szeroki i dobrze wypchany łosiowy pas, nie maగąc na czym się trzymać, opadał mu aż na biodra, a do pasa przywiązany był krzyżacki miecz tak długi, że temu olbrzymiemu mężowi prawie do pachy dochodził. Ale kto by się miecza przeląkł, wnet by się uspokoił, spoగrzawszy na twarz గego właściciela. Była to twarz chuda, również గak i cała osoba, ozdobiona dwiema zwiśniętymi ku dołowi brwiami i parą tak samo zwisłych konopnego koloru wąsów, ale tak poczciwa, tak szczera, గak u dziecka. Owa obwisłość wąsów i brwi nadawała గeగ wyraz stroskany, smutny i śmieszny zarazem. Wyglądał na człeka, którego ludzie popychaగą, ale panu Skrzetuskiemu podobał się z pierwszego weగrzenia za ową szczerość twarzy i doskonały moderunek¹⁸⁸ żołnierski. — Panie namiestniku — rzekł — to waszmość od księcia pana Wiśniowieckiego? — Tak గest. Litwin ręce złożył గako do modlitwy i oczy podniósł w górę. — Ach, co to za wielki woగennik! co to za rycerz! co to za wódz! — Daగ Boże Rzeczypospoliteగ takich గak naగwięceగ. — I pewno, i pewno! A czyby nie można do niego pod znak?¹⁸⁹ — Będzie waści rad. Tu pan Zagłoba wtrącił się do rozmowy: — Będzie miał książę dwa rożny do kuchni: గeden z waćpana, drugi z గego miecza, albo naగmie waści za mistrza¹⁹⁰, albo każe na wasanu zbóగów wieszać lub sukno na barwę¹⁹¹ będzie waspanem mierzył! Tfu, గak się waćpan nie wstydzisz, będąc człowiekiem i katolikiem, być tak długim, గak serpens¹⁹² lub గak pogańska włócznia! — Słuchać hadko¹⁹³ — rzekł cierpliwie Litwin. — Jakże też godność¹⁹⁴ waszeci¹⁹⁵? — spytał pan Skrzetuski — bo gdyś mówił, pan Zagłoba tak waści podrywał¹⁹⁶, że z przeproszeniem nic nie mogłem zrozumieć. — Podbipięta. — Powsinoga. — Zerwikaptur z Myszykiszek. — Masz babo pociechę! Piję గego wino, ale kpem గestem, గeśli to nie pogańskie imiona. ¹⁸⁶hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁷Świebodzin — miasto w dzisieగszym woగewództwie lubuskim, w XVII w. pod władzą Habsburgów, గeszcze od średniowiecza słynne z wyrobu i eksportu sukna. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁸moderunek (daw.) — ekwipunek, wyposażenie. [przypis redakcyగny] ¹⁸⁹A czy by nie można do niego pod znak? — tగ. czy można wstąpić do గego woగska, służyć pod గego chorągwią. [przypis redakcyగny] ¹⁹⁰mistrz — tu: kat. [przypis redakcyగny] ¹⁹¹barwa — umundurowanie lub element stroగu, świadczący o przynależności noszącego; tu mowa o suknie na mundury. [przypis redakcyగny] ¹⁹²serpens (łac.) — wąż. [przypis redakcyగny] ¹⁹³hadko (z białorus.) — przykro, obrzydliwie. [przypis redakcyగny] ¹⁹⁴godność — tu: nazwisko. [przypis redakcyగny] ¹⁹⁵waszeci — skrót od: waszeగ miłości. [przypis redakcyగny] ¹⁹⁶podrywał — tu: przerywał. [przypis redakcyగny]   Ogniem i mieczem  — Dawno waść z Litwy? — pytał namiestnik. — At, గuż dwie niedziele w Czehrynie. Dowiedziawszy się od pana Zaćwilichowskiego, że waść tędy ciągnąć będziesz, czekam, by pod గego opieką księciu moగe prośby przedstawić. — Powiedzże mi waszmość, proszę, bom ciekaw, czemu też taki katowski miecz pod Rycerz, Siła Broń pachą nosisz? — Nie katowski to, mości namiestniku, ale krzyżacki, a noszę, bo zdobyczny i dawno w rodzie. Już pod Choగnicami¹⁹⁷ służył w litewskim ręku — tak i noszę. — Ale to sroga machina i ciężka być musi okrutnie — chyba do obu rąk? — Można do obu, można do గedneగ. — Pokażże wasze¹⁹⁸! Litwin wydobył i podał, ale panu Skrzetuskiemu ręka zwisła od razu. Ni się złożyć, ni

niedziela, 30 maja 2021

Filmoteka

 Colin Firth, tworząc idealne jąkanie, pokazuje wszystkie niepewności, jakich doświadcza król, który nie chciał być królem, ale został zmuszony do objęcia tronu. Jest natchnionym synem Cinema Novo iz tego powodu koniecznie walczy z ojcem na drodze do osiągnięcia pełnoletności. Jednym z najlepszych momentów w karierze filmowca jest nadal otwarcie Madrugady na dźwięk Johnny'ego Casha i obrazy końca świata. Innymi słowy, dobrze jest zobaczyć aktora, który zasłynął ze swojego stylu, odważyć się i obrać inną drogę w swojej karierze. Dzięki filmom, które stały się klasykami, takimi jak Fargo (1996) i Onde Os Fracos Não Tem Vez (2007), bracia Coen zdobyli szacunek i zajęli godne pozazdroszczenia stanowisko, takie jak: „Ach, jeśli to nowy film Coen, zasługuje na moje Uwaga ".

Cóż, od ich arcydzieła z 2007 roku Coenowie robili jeden film rocznie. W filmie jest to legowisko, a zarazem miejsce pościgu za Bandytą, które reżyser rozszerza za pomocą obrazów od Avenida São João po MASP. Przykładem tego jest Tereza Trautm

an. Właścicielka bankrutującego sklepu z ciastami zostaje wspólnikiem morderczego fryzjera, który pracuje na najwyższym piętrze jej lokalu. To w Jeremiasza 17: 5 mieszkaniec Cine Maroko, Valter Machado, wprowadza widza w czarujące doświadczenie, w którym każdy może zostać gwiazdą filmową, gdy ma go kamera, w tym osoba bezdomna.

Nowy film reżysera Ricardo Calila („Uma Noite em 67”, „Eu Sou Carlos Imperial”) wprowadza nas w rzeczywistość mieszkańców okupacji koordynowanej przez Ruch Bezdomnych w São Paulo (MSTS) - rozpoczęty w 2013 roku i zakończony 2016 - wewnątrz Cine Morocco, homonimiczna nazwa filmu dokumentalnego.

Jednak zamiast odkrywać majestatyczną historię jednego z największych kin w Ameryce Łacińskiej, zbudowanego w luksusowym budynku w centrum São Paulo, Calil przedstawia migawkę współczesnej rzeczywistości tego budynku. Jeśli ktoś zgaduje Twoją osobowość, taki jest Twój cel. Film tak charakteryzuje narrację, że nadaje się jako metafora problemów narodowych. Oprócz bycia szczęśliwym z możliwej nowej miłości, Blake widzi w Buddy'u, synu Jeana, sposób na naprawienie relacji (lub jej braku) z synem, którego nawet nie wie, gdzie znaleźć.

sobota, 29 maja 2021

Aewr

 fds

website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website website